X
تبلیغات
آموزش متوسطه شهرستان گنبدکاووس - دستورالعمل جامع مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستايي و عشايري

 دستورالعمل جامع

مجتمع آموزشی وپرورشی

روستایی وعشایری

 دی ماه 1389

 فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

مقدمه                                3

تعریف                                 4

اهداف                                 5

نحوه تشکیل مجتمع             6

ساختار سازمانی                 7

ارکان مجتمع                      11

وظایف و اختیارات شورای مجتمع                  11

امور اداری و مالی مجتمع                             13

جداول درجه بندی و پست های سازمانی      15

شرح وظایف عوامل اجرایی مجتمع              19

   باسمه تعالي

 دستورالعمل جامع مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستايي و عشايري

مقدمه:

    در اجرای مصوبه هشتصدو سی امین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 23/9/89 و به منظور بهبود مدیريت واحدها آموزشی و پرورشی و افزایش موفقیت و کارآیی مدارس مناطق روستایی و عشایری، همچنین در راستای تحقق راهکارهای سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران مصوب هشتصدو بیست‌و‌ششمین جلسه مورخ 2/5/89 این شورا، دستورالعمل جامع مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری تهیه و از سال تحصیلی 90-89 به اجرا در می آید .

در این دستورالعمل برای انسجام مطالب ، کلیه موارد مندرج در آیین نامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش نیز به همراه مطالب مرتبط در دستورالعمل آورده شده است.

 تعريف:

  مجتمع آموزشي و پرورشي روستايي و عشايري به مجموعه اي از واحدهاي آموزشی و پرورشی[1] عادي دولتي يك منطقه آموزش و پرورش اطلاق مي شود که برابر مقررات آیین نامه مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش و سایر مقررات حاکم بر آموزش و پرورش فعالیت می کنند و  دارای ويژگي‌هاي زير است:

1- هر مجتمع دارای یک واحد آموزشی و پرورشی مرکزی که  "واحد محل استقرار" نامیده می شود و تعدادی واحد آموزشی و پرورشی " تحت پوشش" است که از نظر فيزيكي    یاداراي پراكندگي جغرافيایی بوده و يا در یک محل مستقر مي‌باشند.

2- مجتمع مي تواند از يك يا چند دوره تحصيلي تشكيل شود.

3- اگر واحد های محل استقرار وتحت پوشش مجتمع دخترانه باشند جنسیت مجتمع دخترانه و چنانچه پسرانه باشند جنسیت آن پسرانه و در شرایطی که تعدادی از واحد ها دخترانه و تعدادی پسرانه باشند، نوع مجتمع، مختلط تعريف مي‌شود.

4- واحد های آموزشی و پرورشی " تحت پوشش "  از نظر فعاليت هاي آموزشي ، پرورشي، اداري و منابع مالي در چارچوب تعيين شده زیر نظرمجتمع مربوط خواهند بود.

5- عنوان سازمانی مسوول مجتمع آموزشی و پرورشی« مدیر مجتمع» و ضوابط درجه بندی و پست های سازمانی هر یک از مجتمع ها اعم از "واحد محل استقرار" و "واحد های تحت پوشش" و براساس جداول پیوستی خواهد بود.

6- « واحد محل استقرار» یک واحد آموزشی است که داراي فضاي ساختماني مناسب بوده و از لحاظ موقعيت جغرافيايي شرايط بهتری را براي دسترسي به ساير واحد های تحت پوشش دارد و با نظر منطقه یاناحيه مربوط انتخاب می شود . مدیر مجتمع و عوامل اجرایی وی در این واحد آموزشی و پرورشی مستقر خواهند بود و از استقرار در مکان مستقل خودداری می نمایند. مدیریت واحد آموزشی محل استقرار نیز به عهده مدیر مجتمع خواهد بود.

7- واحد های آموزشی و پرورشی مجتمع مي توانند يك نوبته يا دو نوبته باشند.

 

 

اهداف:

1- بسط وتعميق عدالت آموزشی و پرورشی و گسترش پوشش تحصیلی فرزندان روستایی و عشایری

2- بهبود مدیریت و تسهيل امر نظارت و راهنمايي بر فعاليت هاي آموزشی و پرورشی مدارس روستايي و عشايري

3- ایجاد انعطاف و افزایش بهره وری و ارتقاي كيفيت در امور آموزش و پرورش روستايي و عشايري به ويژه آن دسته از مدارسي كه از جمعيت دانش آموزي كمتري برخوردارند.

4- سازماندهی بهینه نیروی انسانی و ايجاد فرصت هاي لازم براي توانمندسازي معلمان و تقويت فرصت هاي يادگيري دانش آموزان

5- هدايت فرآيندهاي آموزش و پرورش برای تحقق اهداف و وظایف و تسهيل در تبادل اطلاعات و تجربيات مدارس تابعه

6- هم افزایی و استفاده بهينه از خدمات، امكانات و تجهيزات موجود در واحدهاي آموزشی و پرورشی

7- ترويج فرهنگ كارگروهي و ارتقای نقش مدرسه به عنوان کانون تربیتی محلی و منطقه ای

8- توجه به فرهنگ قومي و منطقه اي و ارتقاي هويت ملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه تشكيل مجتمع:

 

1- در تعيين واحد آموزشی و پرورشی محل استقرار و واحدهای تحت پوشش  مجتمع بايد همه جوانب  و نکات مهم از جمله محدوده جغرافيايي، تعداد                دانش آموزان، تنوع دوره هاي تحصيلي امكان نظارت و دسترسي مستمر توسط مدیر مجتمع، شرايط فرهنگي و اجتماعي و ساير مواردی كه با نظر كميته برنامه ريزي استان تعيين مي شود ، مورد توجه قرار گیرد. واحد های آموزشی و پرورشی در يك منطقه آموزشی بايد به  گونه اي تقسيم بندي شوند كه در عين استفاده بهينه از نيروي انساني، شرايط را براي اجراي كامل طرح مهیا سازند.

2- واحد های آموزشی و پرورشی مورد نظر باید توسط "شوراي سازماندهی »منطقه "گروه بندي شده و هر يك از اين گروه ها تحت مديريت يك مجتمع ساماندهي و برای بررسي و تصويب به اداره كل استان پيشنهاد شوند.

3- كميته برنامه ريزي آموزش و پرورش استان با توجه به دستورالعمل و تاكيد بر اصل افزايش اثربخشی و كارايي و همچنين نيروي انساني مورد نياز، پيشنهادهاي مناطق را بررسي و تصميم گيري نموده و نتيجه را برای اجرا ابلاغ مي كند.

4- روساي ادارات مناطق پس از وصول تاييدیه اداره كل ذيربط نسبت به انتخاب ، انتصاب و آموزش مدیران مجمتع ها با توجه به شرایط احراز مدیریت مدارس مصوب شورای عالی آموزش وپرورش اقدام می نمایند.

5- در صورت نیاز به نامگذاری جدید اين مجتمع ها موضوع در شوراي معاونين منطقه مطرح  و ترجيحا از نام شهداي ملي تعليم و تربيت، سرداران شهيد استان، مفاخر فرهنگي و مذهبي استان و ... استفاده شود.

6- به منظور جلب مشارکت و همراهی همکاران ، دانش آموزان، اولیاء و مردم                  نسبت به توجيه كاركنان تحت پوشش و شوراهاي اسلامي روستاهاي مورد نظر و مسئولين محلي اقدام نمايند.

ساختار سازماني:

1- حدنصاب تشكيل مجتمع با تعداد حداقل 200 نفر دانش آموز ویا حداقل 6 واحد آموزشی و پرورشی خواهد بود.

1-1- درجه بندي و ساختار واحد ها ی آموزشي و پرورشي مجتمع ، محل استقرار و تحت پوشش بر اساس جداول و ضوابط پيوستي خواهد بود.

2- وظايف و ماموريت هاي عوامل آموزشی و اجرايي مجتمع بر اساس شرح وظايف پيوستي خواهد بود.

3- کلیه امور واحد آموزشی و پرورشی محل استقرار توسط عوامل اجرايي مجتمع انجام می پذيرد. بنابراین نیروی مازاد بر عوامل اجرایی مجتمع برای اداره واحد محل استقرار اختصاص نمی یابد.

1-3- چنانچه تعداد دانش آموزان مجتمعی کمتر از 150 نفر باشد در واحد محل استقرار یک معاون – آموزگار یا معاون- دبیر حسب مورد به سرجمع نیروهای مجتمع اضافه خواهد شد.

4- برای ثبت و اختصاص کد ، ابتدا واحدي كه مجتمع آموزشی در آن استقرار يافته است با كد منحصر به فرد و با نوع «مجتمع‌ آموزشي و پرورشي» ايجاد و سپس كليه واحدهاي تحت پوشش آن مجتمع كه توسط كميته برنامه ريزي آموزش و پرورش استان تائید شده اند، به صورت مجزا به آن الحاق مي گردند.

1-4- اين واحدها با درج گزينه «تحت پوشش مجتمع» به همرا ه كد واحد سازماني مجتمع در فرم‌هاي آماري مشخص مي شوند تا روشن نمايد اين واحدها به صورت زير مجموعه بوده و تخصيص نيروي اداري به آنها داراي ضوابط خاص قرار مي گيرد.

2-4- مجموعه دانش آموزان اين واحدها به عنوان درجه مجتمع مطابق جدول شماره 1-1 پیوستی ملاك عمل قرار مي گيرد.

3-4- فرم هاي واحد های تحت پوشش به صورت جداگانه (با رعايت تحت پوشش بودن مجمتع) تهيه و در سامانه تحت وب ثبت مي شود تا برآورد نياز و اختصاص كاركنان بخش هاي اداري و آموزشي طبق جدول درجه بندي واحد های تحت پوشش مجتمع صورت پذيرد.

5- در واحد های تحت پوشش مجتمع، کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های مدیر، مدیر- آموزگارو مدیر- دبیر مندرج در آیین نامه اجرایی مدارس و سایر مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و بخشنامه های ابلاغی ، به ترتیب به معاون، معاون- آموزگارو معاون- دبیر واگذار می شود.

1-5- آ ندسته از واحدهای آموزشی و پرورشی تحت پوشش که بیش از یک معاون تعلق می گیرد. یکی از معاونین با نظر مدیر مجتمع عهده دار وظایف، اختیارات و مسوولیت های موضوع بند 5 می باشد.

2-5- معاون ، معاون- آ موزگار و معاون- دبیر در واحد های تحت پوشش با رعایت حد اقل شرایط و ضوابط احراز مدیریت مدارس  مصوب شورای عالی آموزش و پرورش به پیشنهاد رئیس مجتمع و توسط اداره آموزش و پرورش محل تایید و منصوب می شوند.

3-5 حق معاونت این گونه مدارس برابر حق مدیریت در سایر مدارس مشابه خواهد بود.

6- معاون ،  معاون- آ موزگار و معاون- دبیر در واحد ها ی آموزشی و پرورشی یک نوبته تحت پوشش  مجتمع در صورت تمایل می توانند در نوبت کاری مخالف خود در سایر واحدهای آموزشی برابر ضوابط مربوط به صورت غیرموظف اشتغال یابند.

7- شرایط احراز مدیر مجتمع  براساس شرایط احراز مدیریت مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش می باشد که حسب نوع مدرسه محل استقرار خواهد بود.

8- برگزاری اردوهای دانش آموزی در محدوده جغرافیایی شهرستان محل تحصیل با رعایت ضوابط و مقررات از اختیارات واحد آموزشی تابعه مربوط می باشد. لیکن برگزاری اردوهای دانش آموزی خارج از محدوده جغرافیایی شهرستان و در داخل استان به پیشنهاد واحد تحت پوشش و تایید شورای مجتمع خواهد بود.

1-8- برگزاری اردوهای خارج از محدوده استان برابر دستورالعملهای مربوط خواهد بود.

9- واحدهای تحت پوشش مجتمع همانند مدارس عادی مسوولیت ثبت نام، برگزاری امتحانات، اعلام نتایج، ثبت دفاتر ارزشیابی، امتحانات و صدور و تأیید کارنامه تحصیلی، پاسخگویی به مراجعان و.... عهده دارخواهند بود.

10- گواهینامه های تحصيلي علاوه بر مراجع قبلي باید به تأیید و امضای مدیر مجتمع نیز برسد.

11- اداره کل آموزش و پرورش استان می تواند برخی از وظایف کمیسیون خاص مناطق در امور مربوط به دانش آموزان مجتمع را به شورای مجتمع آموزشی و پرورشی مربوط تفویض نماید.

12- اداره آموزش وپرورش منطقه می تواند انجام کلیه امور مربوط به امتحانات هماهنگ دوره های ابتدایی(اعم از طراحی سوال، تکثیر و ارسال و نظارت ) واحد های تحت پوشش را به مدیر مجتمع مربوط تفویض نماید.

13- معاون،  معاون- آ موزگار و معاون- دبیر واحدهای آموزشی و پرورشی تحت پوشش مجتمع همانندسایر مدارس براساس ضوابط و مقررات مربوط نسبت به صدور و تأييد مدارک تحصیلی (برابر ضوابط)، اسناد آموزشی، اداری و مالی، ثبت و نگهداری آنهاوحفظ وحراست ازاموال وتجهیزات مدرسه مربوط مسئولیت خواهند داشت.

14- بررسی و انسداد دفاتر آمار و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی (امتحانات) واحدهای تحت پوشش توسط مدیر مجتمع به عنوان نماینده اداره آموزش و پرورش انجام خواهد شد.  انسداد دفاتر مربوطه در واحد محل استقرار مجتمع به عهده اداره آموزش و پرورش خواهد بود.

15- معاون ، معاون- آموزگار و معاون- دبیر واحد آموزشی تابعه موظف است  همه ساله فهرست کلیه اموال موجود را در سه نسخه تهیه وپس از تأیید مدیر مجتمع یک نسخه را به وی و یک نسخه را به امین اموال اداره تحویل و نسخه دیگر را در دفتر مالی واحد آموزشی تابعه نگهداری نماید.

16- ارزشیابی عملکرد کارکنان و معلمان واحدهای تحت پوشش توسط معاون ، معاون- آموزگار و یا معاون- دبیر واحدهای تحت پوشش و کارکنان مجتمع و معاون ، معاون- آموزگار و یا معاون- دبیر واحد ها ی تحت پوشش توسط مدیر مجتمع انجام خواهد شد.

1-16- تایید نهایی ارزشیابی افراد فوق الذکر بر اساس دستورالعملهای مربوط انجام خواهد شد.

17- ارزشیابی مدیر مجتمع براساس ضوابط و مقررات مربوط توسط اداره آموزش و پرورش مربوط انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارکان مجتمع:

 الف- مدير

ب- شوراي مجتمع

ج- واحدهاي آموزشي و پرورشي تابعه مجتمع (محل استقرار وتحت پوشش)

1- مدير مجتمع:

                  مدير مجتمع با رعايت بند 7 ساختار سازماني توسط رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه انتخاب و علاوه بر وظايف مقرر در آيين نامه اجرايي در ارتباط با مدرسه محل استقرار خود وظايف پيش بيني شده در بخش وظايف و اختيارات مجتمع را نيز به عهده خواهد داشت.

2- شوراي مجتمع

1-2- تركيب اعضا:

اعضاي شوراي مجتمع عبارتند از:

1- مدير مجتمع آموزشي و پرورشي به عنوان رئيس شورا

2- معاون، معاون- آموزگار، معاون – دبير هر يك از واحدهاي آموزشي تحت پوشش

3- سه نفر از اولياء به نمايندگي از انجمن هاي اولياء و مربيان واحدهاي تحت پوشش

4- يك نفر از معلمان به نمايندگي شوراهاي معلمان واحدهاي تحت پوشش

5- معاون آموزشی مجتمع

6- معاون پرورشی مجتمع

تبصره 1- دبير شوراي مجتمع از بين اعضاء توسط رئيس شورا انتخاب مي شود.

تبصره 2- شوراي مجتمع حداقل هر ماه يك بار با دعوت رئيس شورا تشكيل مي‌شود. جلسات شورا با شركت حداقل دو سوم شورا رسميت مي يابد و تصميمات آن در حدود اختيارات و مقررات با آراي اكثريت اعضاي حاضر معتبر است.

 

 

 

 

2-2- وظايف و اختيارات شوراي مجتمع

1- برنامه ريزي و فراهم آوردن امكانات و شرايط براي تحقق اهداف و برنامه هاي آموزشي و تربيتي و ارزشيابي از عملكرد آموزشي و پرورشي واحدهاي تحت پوشش مجتمع

2- برنامه ريزي در زمينه تعميق باورهاي ديني و اعتقادي دانش آموزان، گسترش فعاليت‌هاي قرآني، فرهنگي، هنري، ادبي و ورزشي و مشاركت دانش آموزان در فعاليت‌هاي تربيت اجتماعي و ارتقاي سطح سلامت روحي و رواني آنها و بهداشت مدارس و نظاير آن.

3- نظارت بر فرآيند فعاليت شوراهاي واحدهاي آموزشي تحت پوشش.

4- برنامه ريزي و تصميم گيري در مورد استفاده بهينه از نيروهاي انساني، امكانات و تجهيزات واحدهاي آموزشي و پرورشي مجتمع از منابع يكديگر در چارچوب مقررات

5- نظارت بر روند اجرايي شدن آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ارسالي از سوي آموزش و پرورش.

6- برنامه ريزي و اتخاذ تصميم براي شناسايي و جذب افراد لازم التعليم و بازمانده از تحصيل در دروه هاي مختلف تحصيلي و در محدوده جغرافيايي مجتمع

7- نيازسنجي علمي و تعيين مهارت هاي مورد نياز كاركنان مجتمع و برنامه ريزي براي توانمند سازي و اجراي آموزش هاي مورد نياز آنها و برگزاري نشست هاي علمي با رعايت مقررات مربوط

8- پيشنهاد برنامه هاي توسعه ي دوره هاي تحصيلي بر اساس مقتضيات و نيازهاي محلي به اداره آموزش و پرورش.

9- تهيه، تنظيم و تصويب برنامه سالانه مجتمع

10- نظارت بر اجراي برنامه سالانه واحدهاي مجتمع و ارزيابي عملكرد آنها.

11- جلب مشاركت هاي مردمي و كمك هاي خيرين و نيكوكاران و نهادهاي غيردولتي به ويژه انجمن اولياء و مربيان.

12- صدور مجوز و نظارت بر اردوهاي خارج از محدوده استان برابر دستورالعمل‌هاي مربوط.

3- واحدهاي آموزشي و پرورشي مجتمع

            شوراها و انجمن اولياء و مربيان واحدهاي محل استقرار و تحت پوشش همانند ساير مدارس عادي و بر اساس مفاد آيين نامه اجرايي مدارس مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش تشكيل و فعاليت خواهند كرد.

 

امور اداری و مالی مجتمع ها

1-کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی تحت پوشش مجتمع دارای یک حساب بانکی خواهند بود. که ضوابط آن همانند مدرسه عادی می باشد .

2-مجتمع دارای یک حساب بانکی مستقل خواهد بود که با 2 امضاء از سه امضاي (مدیر مجتمع به عنوان امضاي ثابت و نماینده معاونان واحد های تحت پوشش و نماينده روساي انجمن هاي اولياء و مربيان تابعه) قا بل برداشت خواهد بود.

1-2- کمکهای شوراهای آموزش وپرورش استان و شهرستانها واعتبارات متمرکز حوزه ستادی وکل سرانه دانش آموز ان مجتمع و..... به حساب متمرکز مجتمع واریز می شود.

2-2- وجوه واریزی به حساب متمرکز مجتمع ( اعم از کمکها ویا هزینه سرانه ) متناسب با تعداد دانش آموزان ، برنامه های سالانه ، میزان محرومیت و.. در چارچوب مقررات مربوط ، به پیشنهاد مدیر و تصویب شورای مجتمع به حساب واحد های تحت پوشش مجتمع واریز می شود.

3-مکاتبات اداری واحد های تحت پوشش  با اداره آموزش وپرورش مربوط برای پیگیری و یا هماهنگی اجرایی ازطریق مدیر مجتمع صورت خواهدگرفت .

4- باتوجه به امکان تغییرنام واحدهای تحت پوشش مجتمع وبه لحاظ صرفه جویی در هزینه ها ازتغییر تابلوهای قدیمی ویا نصب تابلوهای جدید خودداری شود.

5- مهر واحدهای تحت پوشش مجتمع ها بدون تغییر همچنان معتبر و کما فی السابق مورد استفاده قرار خواهدگرفت.لیکن برای مکاتبات مجتمع با سایر امور ضروری مهرجدید که دربرگیرنده نام مجتمع باشد طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

6- هزینه های مربوط به برنامه های مشترک واحدهای مجتمع و یا خرید تجهیزات بصورت متمرکز بر اساس آيين نامه مالي واحدهاي آموزشي و از محل حساب بانکی مجتمع امکان پذیر خواهد بود.

7- اضافه کار مدیران مجتمعها متناسب با میزان کار اضافی، تعداد دانش آموزان ، بعد مسافت، محدوده جغرافیایی، محرومیت و ... در چارچوب اعتبارات ابلاغی توسط منطقه محاسبه و پرداخت می شود .

تبصره 1- اضافه کار معاونین مجتمع برابر هشتاد درصد ساعت اضافه کار مدیران مجتمع خواهد بود.

تبصره 2 افرادی که در واحد های تحت پوشش ، مدیریت نوبت دوم را عهده دار هستند از اضافه کار آن نوبت نیز برخوردار خواهند بود.

8- مسئوليت نظارت بر عملكرد و رسيدگي مالي مجتمع ها به عهده اداره آموزش و پرورش منطقه مربوط خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

جداول پست های مورد تصدی در مجتمع

محل استقرار و واحدهای تحت پوشش

 

جدول 1-1 پست هاي مورد تصدي در مجتمع

 

دامنه تغيير

تا 200 دانش آموز

از 201 تا 350

از 351 تا 550

از 551 به بالا

                               درجه

عنوان پست سازماني

1

2

3

4

مدير مجتمع

1

1

1

1

معاون اجرايي مجتمع

-

1

1

2

معاون پرورشي و تربيت بدني مجتمع

1

1

1

1

معاون آموزشي مجتمع

-

-

1

1

سرايدار و خدمتگزار

1

1

1

1

 

1-1- 1- به مدرسه محل استقرار مجتمع با توجه به دوره تحصیلی آن به شرط داشتن آزمایشگاه و کارگاه مستقل یا سایت رایانه ای فعال( دارای حداقل 15 دستگاه رایانه و شبکه داخلی) پست متصدی سایت رایانه یا معاون فناوری آموزشی مطابق جدول زیر اختصاص یابد.

عنوان پست

دوره تحصیلی

تا 200 نفر دانش آموز

از 250 تا 350

از 351 تا 550

از 551 به بالا

متصدی سایت رایانه

ابتدایی

-

1

1

1

معاون فناوری آموزشی

راهنمایی

-

1

1

1

متوسطه

12 ساعت در هفته

1

1

1

2-1-1- چنانچه تعداد دانش آموزان مجتمع كمتر از 150 نفر باشد در واحد محل استقرار يك معاون- آموزگار؛ معاون - دبير حسب مورد به سر جمع نيروهاي مجتمع اضافه مي شود.

 

 

 

 

 

جداول درجه بندي دوره هاي تحصيلي مختلف

جدول 2-1- درجه بندي پست هاي سازماني واحدهای آموزشی و پرورشی دوره ابتدايي(تحت پوشش)

 

دامنه تغيير

تا 100

101 تا 200

201 به بالا

                    درجه

عنوان پست

1

2

3

معاون- آموزگار

1

-

-

معاون

-

1

2

متصدي سايت رايانه

-

-

1

سرايدار و خدمتگزار

-

1

1

1- به تعداد كلاس هاي تشكيل شده (داير) «آموزگار» تخصيص مي يابد.

2- در مدارس درجه 3 به ازاي هر 250 نفر دانش آموز (بيش از 201 نفر) يك پست «معاون» اضافه مي شود.

3- مدارس درجه 3 به شرط داشتن سايت رايانه اي فعال (داراي حداقل 15دستگاه رايانه و شبكه داخلي) يك پست «متصدي سايت رايانه» قابل تخصيص است.

 


 

 

 

جدول 3-1- درجه بندي پست هاي سازماني واحدهای آموزشی و پرورشی دوره راهنمايي تحصیلی(تحت پوشش)

 

دامنه تغيير

تا 70

71 تا 150

151 به بالا

       درجه

عنوان پست

1

2

3

معاون- دبير

1

-

-

معاون

-

1

2

معاون فناوري آموزشي

-

-

1

سرايدار و خدمتگزار

-

1

1

1- «دبير» به نسبت ساعات دروس تئوري و عملي مقرر در آئين نامه هاي مربوط (جدول مصوب دروس) تعلق مي گيرد.

2- به مدارس درجه 3به ازاي هر 250 نفر دانش آموز (علاوه بر 151 نفر)، يك  پست «معاون» اضافه مي شود.

3- مدارس درجه 3 به شرط داشتن آزمايشگاه، كارگاه و سايت رايانه اي (داراي حداقل 15 دستگاه رايانه و شبكه داخلي) مستقل و فعاليت يك پست «معاون فناوري آموزشي» قابل تخصيص است.

 


 

 

 

 

جدول4-1- درجه بندي پست هاي سازماني واحدهای آموزشی و پرورشی دوره متوسطه نظري(تحت پوشش)

 

دامنه تغيير

تا 60

61 تا 120

121 به بالا

                    درجه

عنوان پست

1

2

3

معاون- دبير

1

-

-

معاون

-

1

2

معاون فناوري آموزشي

-

12ساعت در هفته

1

سرايدار و خدمتگزار

-

1

1

1- «دبير» به نسبت ساعات دروس تئوري و عملي مقرر در آئين نامه هاي مربوط تعلق مي گيرد.

2- به مدارس درجه 3 به ازاي هر 200 نفر دانش آموز (علاوه بر 121 نفر)، يك پست «معاون» اضافه مي شود.

3- به ازاي هر12 نفر دانش آموز يك ساعت فعاليت مشاوره (تربيتي، باليني،هدايت تحصيلي) منظور مي گردد.

4- در مدارس درجه 2 و بالاتر به شرط داشتن آزمايشگاه و كارگاه مستقل و فعال يا سايت رايانه اي فعال (داراي حداقل 15 دستگاه رايانه و شبكه داخلي) پست «معاون فناوري آموزشي» قابل تخصيص است. در مدارس درجه يك اين وظايف به عهده دبير درس مربوطه مي باشد.

 

 

وظايف و اختيارات عوامل اجرايي مجتمع

الف - مدير مجتمع:

                      شاغل این پست تحت نظارت رییس آموزش وپرورش  شهرستان/منطقه / ناحیه مربوط با رعایت شرایط احراز مدیریت مدارس، مصوبه شورای عالی آموزش وپرورش ) انتخاب و عهده دار وظایف ذیل می باشد.

- نظارت بر امور آموزشي و پرورشي، اداري و مالي واحدهاي تحت پوشش

- ارزشيابي عملكرد كاركنان مجتمع، معاون، معاون- آموزگار و يا معاون- دبير واحدهاي تحت پوشش

- تأييد نهايي ارزشيابي افراد فوق الذكر بر اساس دستورالعمل هاي مربوط انجام خواهد شد.

- اجراي مصوبات شوراي مجتمع

- نظارت بر اجراي برنامه سالانه واحدهاي تابعه مجتمع (تحت پوشش و محل استقرار)

- مكاتبات، گزارش ها و پيگيري هاي اداري واحدهاي تحت پوشش با اداره آموزش و پرورش.

- دريافت و توزيع بخشنامه ها بين واحدهاي تحت پوشش (اطلاع رساني آن به افراد ذي نفع بر عهده واحدهاي آموزشي تحت پوشش مربوط مي باشد.)

- به منظور بهره گيري از خدمات عوامل اجرايي اعم از معاون آموزشي، معاون اجرايي، معاون پروشي و تربيت بدني و خدمتگزار و ... به روش مناسبي از خدمات آنها در ديگر واحدهاي تحت پوشش مجتمع استفاده نمايد.

- فراهم سازي زمينه لازم جهت تحقق بخشيدن به اهداف مصوب دوره هاي تحصيلي مربوط با همكاري و مشاركت معاونين مدارس، كاركنان و با بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي داخل و خارج از مجتمع و مدارس تحت پوشش.

- ايجاد محيطي آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفا شدن استعدادهاي مختلف دانش آموزان متناسب با دوره هاي تحصيلي و تفاوت هاي فردي آنها.

- تدوين برنامه جامع سالانه مجتمع و نظارت بر برنامه ريزي سالانه مدارس تحت پوشش آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و از طريق جلب مشاركت اولياء، كاركنان و دانش آموزان.

- نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي هفتگي مدارس تحت پوشش بر اساس جدول مواد درسي برنامه مصوب ومطابق با دوره هاي تحصيلي مربوط با همكاري ساير كاركنان و نيز نظارت بر سازماندهي نيروهاي انساني مدارس بر اساس ضوابط و متناسب با برنامه ها.

- بررسي و انسداد دفاتر آمار و ارزشيابي تحصيلي و تربيتي (امتحانات) واحدهاي تحت پوشش به عنوان نماينده اداره آموزش و پرورش.

- برنامه ريزي به منظور تقويت رفتارهاي پژوهش مدار در دانش آموزان و نظارت بر شناسايي دانش آموزان مستعد با همكاري معلمان و ساير كاركنان و همچنين تعامل با پژوهش سراها و مراكز علمي با همكاري روساي دوره هاي تحصيلي مربوط.

- نظارت بر حسن اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي بر اساس ضوابط و مقررات.

- نظارت بر برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي عمومي و فراگير مجتمع و مدارس تحت پوشش آن نظير مراسم آغازين، مناسبت ها، ايام ا...، نماز جماعت، فعاليت هاي قرآني و گروهي و مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي، بازديدها و اردوهاي آموزشي و پرورشي.

- اهتمام بر تحت پوشش كامل قراردادن كودكان لازم التعليم محدوده جغرافيايي مجتمع.

- برنامه ريزي به منظور جلب مشاركت معاونان، معلمان و ساير كاركنان مجتمع براي ايفاي نقش تربيتي.

- نظارت بر نحوه رفتار، كردار و حضور و غياب دانش آموزان بر اساس آيين نامه هاي انضباطي مصوب توسط مدارس تحت پوشش.

- نظارت بر شيوه هاي شناسايي و فراهم سازي شرايط مناسب براي دانش آموزاني كه دچار افت تحصيلي، ناهنجاري هاي رفتاري- اخلاقي، نارسايي هاي جسماني و مشكلات خانوادگي مي باشند، با حفظ اصل رازداري و در صورت لزوم معرفي آنها به مراجع ذي ربط.

- برنامه ريزي جهت ايجاد تعامل بين معاونان، كاركنان، دانش آموزان و اولياي آنها به منظور توسعه مهارت هاي زندگي مبتني بر اخلاق و رفتار اسلامي.

- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در مجتمع و مدارس تحت پوشش آن پيرامون امور اداري، آموزشي، پرورشي و ... و نظارت بر امور محوله.

- نظارت بر حضور فعال معاونان مجتمع در مدارس مربوط قبل از‌ آغاز به كار روزانه و مادامي كه برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي در جريان است و خارج شدن از مجتمع پس از اطمينان از خروج تمامي دانش آموزان مطابق با ضوابط.

- نظارت بر آماده سازي فضا و تجهيزات واحدهاي آموزشي مجتمع قبل از آغاز سال تحصيلي و برنامه ريزي و نظارت در تجهيز و توسعه آنها و نظارت بر حفظ و نگهداري اموال، فضاها و تجهيزات آموزشي و پرورشي.

- ابلاغ و تبيين شرح وظايف محوله از سوي وزارت متبوع به كليه كاركنان واحدهاي آموزشي مجتمع و مدارس تحت پوشش و نظارت بر اجراي صحيح آنها.

- تقسيم وظايف بين معاونين واحدهاي تحت پوشش مجتمع، معاونان و ساير كاركنان مجتمع.

- تأمين شرايط مناسب بهداشتي (عمومي، فردي و محيطي) و ايمني دانش آموزان و كاركنان واحدهاي آموزشي و اقدام در جهت پيشگيري از بيماري ها، سوانح و حوادث احتمالي و مقابله با آنها و نيز نظارت بر تغذيه ميان وعده دانش آموزان.

- برنامه ريزي جهت بازديدهاي مستمر از مدارس تحت پوشش مجتمع و نظارت بر حسن انجام فعاليت ها و وظايف كاركنان آنها و ارزشيابي مستمر از عملكرد آنها بر اساس ضوابط و همچنين شناسايي كاركنان كوشا، فعال و شايسته با همكاري معاونين هر دوره به منظور تقدير و تشويق آنها.

- برنامه ريزي جهت تشكيل و غنا بخشيدن به جلسات مرتبط (گروه هاي آموزشي و شوراهاي مدرسه، انجمن هاي اولياء و مربيان، شوراهاي معلمان و شوراهاي دانش‌آموزي و ....) و حضور فعال شركت كنندگان و نيز نظارت بر اجراي مصوبات و چگونگي ثبت و نگهداري سوابق و صورت جلسات مربوط.

- برنامه ريزي و نظارت بر ثبت نام و سازماندهي دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط توسط وي، معاون و يا معاون آموزگار هر يك از مدارس تحت پوشش.

- برنامه ريزي به منظور استفاده بهينه از منابع مالي و نيروهاي انساني مربوط و تقويت آنها با بهره گيري از مشاركت هاي مردمي و كمك هاي خيرين.

- همكاري و تعامل مؤثر و مشاركت با ساير اداره ها، سازمان ها، نهادها، ارگان ها و ... با هماهنگي آموزش و پرورش مربوط.

- برنامه ريزي جهت توسعه مهارت هاي حرفه اي خود و ساير كاركنان و شركت در دوره هاي مربوط، گردهمايي ها، جشنواره ها و جلسات مرتبط كه از طرف آموزش و پرورش ابلاغ شده و تسهيل در جهت شركت كليه كاركنان مجتمع و مدارس تحت پوشش مطابق ضوابط و مقررات.

- انجام و نظارت بر حضور و غياب كاركنان و انجام وظايف اداري، آموزشي و پرورشي در غياب آنها با همكاري ساير كاركنان و اتخاذ تدابير لازم براي رفع مشكل.

- نظارت بر تهيه و تنظيم دفاتر رسمي مجتمع و مدارك پرسنلي كاركنان برابر مقررات و در زمان مقرر جهت انسداد آنها.

- برنامه ريزي و نظارت بر تهيه، تنظيم و اجراي برنامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و امتحانات با همكاري شوراهاي مدارس و استخراج نتايج آنها و نيز نظارت بر اطلاع رساني به موقع و مناسب به اولياء و دانش آموزان.

- نظارت بر ثبت و نگهداري اسناد مربوط و مدارك تحصيلي دانش آموزان و نيز امحاء اوراق امتحاني و ساير مدارك مطابق با ضوابط و مقررات توسط عوامل مربوط.

- انجام و نظارت بر اجراي صحيح و به موقع كليه بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آيين‌نامه ها، شيوه نامه ها و ...صادره از سوي مراجع ذي صلاح.

- نظارت بر تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم در خصوص فعاليت هاي مجتمع با همكاري و مشاركت عوامل مربوط.

- برنامه ريزي و نظارت بر تهيه، بررسي و توزيع كتب، نشريات و رسانه هاي ديداري و شنيداري مرتبط با فعاليت هاي آموزشي و پرورشي.

- بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فعاليت هاي مدرسه اي مجتمع و ايجاد امكان توسعه و بهره برداري مؤثر از آن در بين كاركنان و دانش آموزان.

- تحويل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسايل مجتمع در صورت تغيير سمت به مسئول جديد طبق مقررات.

- بهره گيري از ساز و كارهاي مناسب جهت پاسخگويي و اطلاع رساني به موقع به والدين، دانش آموزان، كاركنان و ساير مراجعين به واحدهاي آموزشي برابر ضوابط و مقررات.

- آشنا نمودن كاركنان شاغل در مجتمع و مدارس تحت پوشش به وظايف، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي آموزشي، پرورشي، اداري و مالي مربوط.

- فراهم سازي الگوهاي روش تدريس، فنون كلاس داري، طراحي و برنامه ريزي درسي، آموزشي و پرورشي، ارتقاء فرايند ياددهي و يادگيري، روش تهيه طرح درس و ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي شغلي به معاون آموزگاران و معلمين كم سابقه و نيازمند راهنمايي و كمك (ويژه مجتمع داراي مدارس تحت پوشش دوره تحصيلي ابتدايي).

- برنامه ريزي جهت استفاده از امكانات مدارس تحت پوشش (مانند لوازم سمعي و بصري، رايانه، كارگاه و آزمايشگاه و ...) به صورت يكپارچه به منظور استفاده بهينه از امكانات.

- انجام و تكميل فرم هاي ارزشيابي كاركنان در پايان هر دوره.

- تعامل، پاسخگويي به مراجعات و سوالات مراجعين و والدين دانش آموزان در خصوص مسائل آموزشي، پرورشي، مشاوره اي و اداري آنان.

- تعيين جانشين و مسئول در مدارس تحت پوششي كه بيش از يك معاون دارند و در غياب مدير مجتمع لازم است تا مسئوليت مدرسه را برعهده گيرند.

- ارائه گزارش هاي دوره اي و لازم به واحدها و مسئولين آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحيه.

- تهيه دفاتر و اسناد هزينه مالي مجتمع و مدارس تحت پوشش مطابق قوانين و مقررات مربوط (مجتمع و مدارس تحت پوشش آن داراي يك حساب بانكي مي باشند كه سرانه به اين حساب واريز مي گردد. همچنين كليه كمك هاي مردمي در مدارس تحت پوشش به حساب فوق واريز و توسط مدير مجتمع در همان محل هزينه مي‌شود).

- ارائه گزارش به مسئولين ذي ربط در خصوص مسائل امنيتي، تعميرات، توسعه و ... كه لازم است جهت جلوگيري از خطرات احتمالي و يا توسعه امر آموزش و پرورش صورت پذيرد.

- ثبت اطلاعات آماري مورد نياز در قالب فرم هاي مربوط در سامانه بكفاي تحت وب.

- انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم.

 

ب- معاون اجرايي مجتمع:

                    شاغل اين پست با رعايت ضوابط و مقررات مربوط انتخاب وزیر نظر مدير مجتمع عهده دار وظايف ذيل مي باشد:

- همكاري و تعامل با مدير و ساير معاونين مجتمع آموزشي و پرورشي مربوط در فراهم سازي زمينه لازم جهت تحقق بخشيدن به اهداف مصوب دوره يا دوره هاي تحصيلي با همكاري و مشاركت كاركنان، دانش آموزان و اولياي آنها و با بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي داخل و خارج از مجتمع.

- ايجاد محيطي آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفا شدن استعدادهاي مختلف دانش‌آموزان مدارس مجتمع متناسب با تفاوت هاي فردي آنها.

- همكاري در برنامه ريزي سالانه آموزشي معاونان مدارس مجتمع با رعايت ضوابط و از طريق مشاركت اولياء كاركنان، دانش آموزان.

- همكاري در برنامه ريزي به منظور جلب مشاركت معلمان و ساير كاركنان مدارس مجتمع براي ايفاي نقش تربيتي.

- همكاري در ايجاد هماهنگي بين عوامل انساني مدرسه جهت اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي بر اساس ضوابط و مقررات.

- همكاري در جهت حسن انجام فعاليت ها و وظايف كاركنان مدرسه و ارزشيابي مستمر از عملكرد آنها بر اساس ضوابط، همچنين شناسايي كاركنان كوشا، ساعي، فعال و شايسته با همكاري ساير كاركنان و معرفي به مدير مجتمع به منظور تقدير و تشويق آنها.

- همكاري در برنامه ريزي، نظارت واجراي فعاليت هاي عمومي و فراگير مدارس مجتمع نظير مراسم آغازين، مناسبت ها، ايام ا...، نماز جماعت، فعاليت هاي قرآني و گروهي و مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي، بازديدها و اردوهاي آموزشي و پرورشي.

- توسعه مهارت هاي حرفه اي خود و شركت در دوره هاي مربوط، گردهمايي ها، جشنواره ها و جلسات مرتبط و همكاري در جهت شركت كاركنان مجتمع مطابق ضوابط و مقررات.

- همكاري در تهيه، تنظيم و اجراي برنامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و امتحانات و استخراج نتايج آن و اطلاع رساني به موقع به اولياء و دانش آموزان جهت ارائه به مدير مجتمع.

- تجزيه و تحليل نتايج ارزشيابي پيشرفت تحصيلي،تربيتي و انضباطي و نيز حضور و غياب دانش آموزان با همكاري ساير كاركنان و معلمان و اطلاع رساني به موقع به اولياء و دانش‌آموزان.

- همكاري در ايجاد زمينه براي بهبود وضعيت دانش آموزاني كه دچار افت تحصيلي، ناهنجاري هاي رفتاري – اخلاقي، نارسايي هاي جسماني و مشكلات خانوادگي مي‌باشند، با حفظ اصل رازداري و در صورت لزوم معرفي آنها به مدير مجتمع جهت اقدامات مقتضي.

- مراقبت و رسيدگي به حضور و غياب كاركنان اداري و‌آموزشي مدارس مجتمع و اتخاذ تدابير لازم براي انجام وظايف آنها در غياب ايشان با همكاري ساير كاركنان.

- ايجاد تعامل با ساير كاركنان مدارس مجتمع و مراقبت بر اجراي صحيح وظايف آنان.

- حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به كار روزانه و مادامي كه برنامه ها و فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي در جريان است و خارج شدن از آن پس ازخروج تمامي دانش‌آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط.

- همكاري در برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات مرتبط (گروه هاي آموزشي و شوراهاي مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، شوراي معلمان و شوراي دانش آموزي و ...) و زمينه سازي براي حضور فعال اعضاء و نيز نگهداري سوابق و صورت جلسات مربوط.

- همكاري با مدير مجتمع در آماده سازي فضا و تجهيزات قبل از آغاز سال تحصيلي و همچنين برنامه ريزي و نظارت بر تجهيز و توسعه مدارس مجتمع، و حفظ و نگهداري اموال، فضاها و تجهيزات آموزشي و پرورشي.

- برنامه ريزي، ثبت نام و سازماندهي دانش آموزان واحد آموزشی محل استقرار مجتمع آموزشي و پرورشي مطابق ضوابط و مقررات مربوط.

-تهيه و تنظيم دفاتر رسمي مدرسه و مدارك پرسنلي كاركنان مدارس مجتمع برابر مقررات و در زمان مقرر.

- اطلاع رساني و اجراي بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آيين نامه ها، شيوه نامه ها و ... ارجاعي از سوي مدير مجتمع آموزشي و پرورشي در چارچوب وظايف محوله.

- تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم درخصوص فعاليت هاي مدارس مجتمع آموزشي و پرورشي با همكاري و مشاركت عوامل مربوط جهت ارائه به مدير.

- بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فعاليت هاي مدارس مجتمع.

- تحويل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسايل مدرسه در صورت تغيير سمت به مسئول مربوط طبق مقررات.

- پاسخگويي و اطلاع رساني به موقع به والدين، دانش‌آموزان، كاركنان و ساير مراجعين به مجتمع برابر ضوابط و مقررات.

- انجام كليه امور مربوط به كار با سامانه هاي الكترونيكي (بكفاي تحت وب، دانش‌آموزي و ...)

- انجام بازديدهاي دوره اي از مدارس تحت پوشش مجتمع و انجام وظايف مربوطه.

- انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم.

 

ج- معاون آموزشي مجتمع:

                  شاغل پست با رعايت ضوابط ومقررات مربوط انتخاب و زیر نظر مدير مجتمع آموزشي و پرورشي عهده دار وظايف ذيل مي باشد:

- همكاري و تعامل با مدير و ساير معاونين مجتمع آموزشي و پرورشي مربوط در فراهم سازي زمينه لازم جهت تحقق بخشيدن به اهداف مصوب دوره يا دوره هاي تحصيلي با همكاري و مشاركت كاركنان، دانش آموزان و اولياي آنها، و با بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي داخل و خارج از مجتمع.

- ايجاد محيطي آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفا شدن استعدادهاي مختلف دانش‌آموزان متناسب با تفاوت هاي فردي آنها.

- نظارت بر تهيه برنامه هاي سالانه آموزشي مدارس مجتمع با رعايت ضوابط از طريق مشاركت اولياء، كاركنان، دانش آموزان.

- نظارت بر امور تهيه و تنظيم برنامه هفتگي مدارس مجتمع بر اساس جدول مواد درسي برنامه مصوب و مطابق با دوره يا دوره هاي تحصيلي مربوط و سازماندهي نيروي انساني بر اساس ضوابط و متناسب با برنامه ها.

- همكاري جهت برنامه ريزي به منظور جلب مشاركت معلمان و ساير كاركنان مدرسه براي ايفاي نقش تربيتي.

- همكاري بر مراقبت بر نحوه رفتار و كردار و حضور و غياب دانش آموزان بر اساس آيين نامه انضباطي مصوب.

- ايجاد هماهنگي بين عوامل انساني مدارس مجتمع در اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي بر اساس ضوابط و مقررات.

- نظارت بر حسن انجام فعاليت ها و وظايف كاركنان مدارس مجتمع و ارزشيابي مستمر از عملكرد آنها بر اساس ضوابط، همچنين شناسايي كاركنان كوشا، ساعي، فعال و شايسته با همكاري ساير كاركنان و معرفي به مدير مجتمع به منظور تقدير و تشويق آنها.

- همكاري در برنامه ريزي، نظارت و اجراي فعاليت هاي عمومي و فراگير مدارس مجتمع نظير مراسم آغازين، مناسبت ها، ايام ا...، نماز جماعت، فعاليت هاي قرآني و گروهي و مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي، بازديدها و اردوهاي آموزشي و پرورشي.

- همكاري در تأمين شرايط مناسب بهداشتي (عمومي، فردي و محيطي) و ايمني دانش‌آموزان و كاركنان مدرسه واقدام در جهت پيشگيري از بيماري ها، سوانح و حوادث احتمالي و مقابله با آنها و نيز مراقبت از تغذيه ميان وعده دانش آموزان.

- همكاري در ايجاد تعامل بين كاركنان، دانش آموزان و اولياي آنها به منظور توسعه مهارت هاي زندگي مبتني بر اخلاق و رفتار اسلامي.

- توسعه مهارت هاي حرفه اي خود و شركت در دوره هاي آموزشي و پرورشي، گردهمايي ها، جشنواره ها و جلسات مرتبط و همكاري درجهت شركت كاركنان مطابق ضوابط و مقررات.

- همكاري در تهيه، تنظيم و اجراي برنامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و امتحانات و استخراج نتايج آن و اطلاع رساني به موقع به اولياء‌ و دانش آموزان و ارائه به مدير مجتمع.

- همكاري در تجزيه و تحليل نتايج ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، تربيتي و انضباطي و نيز حضور و غياب دانش‌آموزان با همكاري ساير كاركنان و معلمان و اطلاع رساني به موقع به اولياء و دانش آموزان.

- ايجاد زمينه براي بهبود وضعيت دانش آموزاني كه دچار افت تحصيلي، ناهنجاري‌هاي رفتاري- اخلاقي، نارسايي هاي جسماني و مشكلات خانوادگي مي‌باشند، با حفظ اصل رازداري و در صورت لزوم معرفي آنها به مدير مجتمع جهت اقدامات مقتضي.

- همكاري در مراقبت و رسيدگي به حضور وغياب كاركنان اداري و آموزشي و اتخاذ تدابير لازم براي انجام وظايف آنها در غياب ايشان با همكاري ساير كاركنان.

- ايجاد تعامل با ساير كاركنان مدارس مجتمع و مراقبت بر اجراي صحيح وظايف آنان.

- حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به كار روزانه و مادامي كه برنامه ها و فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي در جريان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامي دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط.

- همكاري در برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات مرتبط (گروه هاي آموزشي و شوراهاي مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، شوراي معلمان و شوراي دانش آموزي و ...) و زمينه سازي براي حضور فعالي اعضاء

- همكاري در آماده سازي فضا و تجهيزات قبل از آغاز سال تحصيلي و همچنين برنامه ريزي و نظارت بر تجهيز و توسعه مدارس مجتمع، و حفظ و نگهداري اموال، فضاها و تجهيزات آموزشي و پرورشي.

- همكاري در برنامه ريزي و ثبت نام و سازماندهي دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط.

- همكاري جهت مراقبت بر تهيه و تنظيم دفاتر رسمي مدارس مجتمع و مدارك پرسنلي كاركنان برابر مقررات و در زمان مقرر.

- اجراي بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آيين نامه ها، شيوه نامه ها و ... ارجاعي از سوي مدير مجتمع در چارچوب وظايف محوله.

- تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم در خصوص فعاليت هاي مدرسه با همكاري و مشاركت عوامل مربوط و ارائه به مدير مجتمع.

- همكاري با مدير و معاونين مجتمع در استفاده بهينه از منابع مالي.

- بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فعاليت هاي مجتمع.

- تحويل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسايل مدرسه در صورت تغيير سمت به مسئول مربوط طبق مقررات.

- همكاري در تهيه، بررسي و توزيع كتب، نشريات، رسنانه هاي ديداري و شنيداري توسط معاون يا مربي پرورشي و تربيت بدني مجتمع مطابق ضوابط.

- پاسخگويي و اطلاع رساني به موقع به والدين، دانش آموزان، كاركنان و ساير مراجعين به مدرسه برابر ضوابط و مقررات.

- انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم.

 

د- معاون پرورشي و تربيت بدني مجتمع:

                                   شاغل اين پست با ضوابط ومقررات مربوط انتخاب و زير نظر مدير مجتمع عهده دار وظايف ذيل مي باشد:

- همكاري و تعامل با مدير و ساير معاونين در فراهم سازي زمينه لازم جهت تحقق بخشيدن به اهداف مصوب دوره يا دوره هاي تحصيلي با همكاري و مشاركت كاركنان، دانش آموزان و اولياي آنها و با بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي داخل و خارج از مجتمع.

- حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به كار روزانه و مادامي كه برنامه ها و فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي در جريان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامي دانش آموزان مطابق با ضوابط و انجام امور پرورشي و تربيت بدني مدرسه كه نيازمند پيگيري در خارج از آن مي باشند.

- تهيه برنامه سالانه پرورشي و تربيت بدني مدارس مجتمع از طريق مشاركت شوراها و انجمن هاي رسمي مدرسه، كاركنان، اولياء و دانش آموزان و ارائه به مدير مجتمع جهت تصويب در شوراي مدرسه و اطلاع رساني به موقع به مدارس تحت پوشش، كاركنان، دانش آموزان و اولياء آنها.

- سازماندهي نيروهاي حوزه پرورشي و تربيت بدني بر اساس ضوابط و متناسب با برنامه ها و همكاري در تهيه و تنظيم برنامه هفتگي مدارس بر اساس جدول مواد درسي و برنامه مصوب و مطابق با دوره تحصيلي مربوط.

- تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم در خصوص فعاليت هاي پرورشي و تربيت بدني مجتمع و مدارس تحت پوشش با همكاري و مشاركت عوامل مربوط جهت ارائه به مدير مجتمع.

- توسعه مهارت هاي حرفه اي خود و شركت دوره هاي آموزشي و پرورشي، گردهمايي‌ها، جشنواره ها و جلسات مرتبط و همكاري در جهت شركت كاركنان مطابق ضوابط و مقررات.

- همكاري در برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات مرتبط (گروه هاي آموزشي و شوراهاي مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، شوراي معلمان و شوراي دانش آموزي و ...) و زمينه سازي براي حضور فعال اعضاء

- فعال نگه داشتن برنامه هاي پرورشي و تربيت بدني به ويژه در صورت عدم حضور كاركنان پرورشي و تربيت بدني مجتمع.

- نظارت بر حسن انجام فعاليت ها و وظايف عوامل انساني حوزه پرورشي و تربيت بدني و ارزشيابي مستمر از عملكرد آنها بر اساس ضوابط، همچنين شناسايي كاركنان كوشا، ساعي، فعال و شايسته با همكاري ساير معاونان و معرفي به مدير مجتمع به منظور تقدير و تشويق آنها.

- انجام مسئوليت هاي مدير در زمينه امور پرورشي و تربيت بدني مجتمع در غياب وي و بر اساس اختيارات تفويض شده.

- جلب مشاركت معلمان و ساير كاركنان مدارس تحت پوشش مجتمع براي ايفاي نقش پرورشي آنان.

- جلب مشاركت معلمان و ساير كاركنان مدارس تحت پوشش مجتمع براي ايفاي نقش پرورشي آنان.

- جلب مشاركت فعال دانش آموزان و ايجاد ارتباط موثر و صميمي با آنها به ويژه از طريق تشكل هاي دانش آموزي به منظور شركت در فعاليت هاي پرورشي و تربيت بدني.

- برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت ها و امور مربوط به فضاهاي پرورشي و تربيت بدني (نمازخانه، كتابخانه، واحد سمعي و بصري و ...) مدارس مجتمع و توسعه و تجهيز آنها.

- برنامه ريزي به منظور برگزاري شوراها و جلسات پرورشي و تربيت بدني و ساير جلسات مربوط به وظايف شغلي.

- جلب مشاركت فعال با تشكل هاي دانش آموزان و ايجاد ارتباط موثر و صميمي با آنان به ويژه از طريق تشكل هاي دانش آموزي به منظور شركت در فعاليت هاي پرورشي و تربيت بدني.

- برنامه ريزي به منظور جلب مشاركت و تعامل موثر با والدين با همكاري انجمن اولياء و مربيان.

- اجراي آيين نامه ها، دستورالعمل ها، شيوه نامه ها و بخشنامه هاي ارجاعي از سوي مدير مجتمع در چارچوب وظايف محوله.

- نظارت بر اجرا و ارزشيابي برنامه ها و فعاليت هاي پرورشي و تربيت بدني مدارس تحت پوشش مجتمع.

- ايجاد تكميل و استفاده مناسب از پرونده هاي تربيتي و سلامت دانش آموزان مدارس تحت پوشش مجتمع.

- نظارت و پيگيري بر امور راهنمايي و مشاوره با همكاري معاون معاونين مربوط.

- نظارت بر كيفيت برنامه هاي آموزش خانواده و توسعه مهارت هاي زندگي مبتني بر اخلاق و رفتار اسلامي.

- برنامه ريزي غني سازي اوقات فراغت و فوق برنامه دانش آموزان مدارس تحت پوشش مجتمع مطابق سياست هاي اعلام شده از سوي مراجع ذيربط.

- سازماندهي، نظارت و ارزشيابي تشكل هاي رسمي و مشاركت هاي دانش آموزي.

- برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي عمومي و فراگير مدارس تحت پوشش مجتمع نظير مراسم آغازين، مناسبت ها، ايام ا...، نماز جماعت، فعاليت هاي گروهي و مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي با همكاري تشكل هاي دانش آموزي.

- حضور در مدارس تحت پوشش مجتمع با نظر مدير مجتمع و انجام امور پرورشي مربوطه.

- انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم.

 

ه- معاون واحدهاي آموزشي تحت پوشش مجتمع:

                               شاغل اين پست با رعايت ضوابط ومقررات مربوط (بعنوان مسذول واحد آموزشی )انتخاب و زیرنظر مدير مجتمع عهده دار وظايف ذيل مي باشد:

- همكاري و تعامل با مدير مجتمع و ساير معاونين در فراهم سازي زمينه لازم جهت تحقق بخشيدن به اهداف مصوب دوره تحصيلي با همكاري و مشاركت كاركنان، دانش‌آموزان، و اولياي آنها با بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي داخل و خارج از واحد آموزشي.

- ايجاد محيطي آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفا شدن استعدادهاي مختلف دانش‌آموزان متناسب با تفاوت هاي فردي آنها.

- تهيه برنامه هاي سالانه آموزشي مدرسه به رعايت ضوابط از طريق مشاركت اولياء، كاركنان، دانش آموزان.

- تهيه و تنظيم برنامه هفتگي مدرسه بر اساس جدول مواد درسي برنامه مصوب و مطابق با دوره تحصيلي مربوط و سازماندهي نيروي انساني بر اساس ضوابط و متناسب با برنامه ها.

- برنامه ريزي به منظور جلب مشاركت معلمان و ساير كاركنان مدرسه براي ايفاي نقش تربيتي.

- نظارت، مراقبت بر نحوه رفتار، كردار و حضور و غياب دانش آموزان بر اساس آيين‌نامه انضباطي مصوب.

- ايجاد هماهنگي بين عوامل انساني مدرسه در اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي بر اساس ضوابط و مقررات.

- نظارت بر حسن انجام فعاليت ها و وظايف كاركنان مدرسه و ارزشيابي مستمر از عملكرد آنها بر اساس ضوابط، همچنين شناسايي كاركنان كوشا، ساعي، فعال و شايسته با همكاري ساير كاركنان و معرفي به مدير مجتمع به منظور تقدير و تشويق آنها.

- نظارت و اجراي فعاليت هاي عمومي و فراگير مدرسه نظير مراسم آغازين، مناسبت‌ها، ايام ا...، نماز جماعت، فعاليت هاي قرآني و گروهي و مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي، بازديدها و اردوهاي آموزشي و پرورشي.

- تأمين شرايط مناسب بهداشتي (عمومي، فردي و محيطي) و ايمني دانش آموزان و كاركنان مدرسه و اقدام در جهت پيشگيري از بيماري ها، سوانح و حوادث احتمالي و مقابله با آنها و نيز مراقبت از تغذيه ميان وعده دانش آموزان.

- ايجاد تعامل بين كاركنان، دانش آموزان و اولياي آنها به منظور توسعه مهارت‌هاي زندگي مبتني بر اخلاق و رفتار اسلامي.

- توسعه مهارت هاي حرفه اي خود و شركت در دوره هاي آموزشي و پرورشي، گردهمايي ها، جشنواره ها و جلسات مرتبط و همكاري در جهت شركت كاركنان مطابق ضوابط و مقررات.

- تهيه، تنظيم و اجراي برنامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و امتحانات و استخراج نتايج آن و اطلاع رساني به موقع به اولياء و دانش آموزان و ارائه به مدير مجتمع.

- تجزيه و تحليل نتايج ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، تربيتي و انضباطي و نيز حضور و غياب دانش آموزان با همكاري ساير كاركنان و معلمان و اطلاع رساني به موقع اولياء و دانش آموزان.

- ايجاد زمينه براي بهبود وضعيت دانش آموزاني كه دچار افت تحصيلي، ناهنجاري‌هاي رفتاري- اخلاقي، نارسايي هاي جسماني و مشكلات خانوادگي مي‌باشند، با حفظ اصل رازداري و در صورت لزوم معرفي آنها به مدير مجتمع جهت اقدامات مقتضي.

- مراقبت و رسيدگي به حضور و غياب كاركنان اداري و آموزشي و اتخاذ تدابير لازم براي انجام وظايف آنها در غياب ايشان با همكاري ساير كاركنان.

- ايجاد تعامل با ساير كاركنان مدرسه و مراقبت بر اجراي صحيح وظايف آنان.

- حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به كار روزانه و مادامي كه برنامه ها و فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي در جريان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامي دانش‌آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط.

- برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات مرتبط (گروه هاي آموزشي و شوراهاي مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، شوراي معلمان و شوراي دانش آموزي و ...) و زمينه سازي براي حضور فعال اعضاء و نيز نگهداري سوابق و صورت جلسات مربوط.

- آماده سازي فضا و تجهيزات قبل از آغاز سال تحصيلي و همچنين برنامه ريزي و نظارت بر تجهيز و توسعه مدرسه و حفظ و نگهداري اموال، فضاها و تجهيزات آموزشي و پرورشي.

- برنامه ريزي، ثبت نام و سازماندهي دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط.

- مراقبت بر تهيه و تنظيم مدارک امتحانی ، صدور کارنامه تحصیلی ودفاتر رسمي مدرسه و مدارك پرسنلي كاركنان برابر مقررات و در زمان مقرر.

- اجراي بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آيين نامه ها، شيوه نامه ها و ... ارجاعي از سوي مدير مجتمع آموزشي و پرورشي در چارچوب وظايف محوله.

- تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم در خصوص فعاليت هاي مدرسه با همكاري و مشاركت عوامل مربوط و ارائه به مدير مجتمع.

- همكاري با مدير و معاونين مجتمع در استفاده بهينه از كليه منابع موجود.

- بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فعاليت هاي مدرسه.

- تحويل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسايل مدرسه در صورت تغيير سمت به مسئول مربوطه طبق مقررات.

- نظارت بر تهيه، بررسي و توزيع كتب، نشريات، رسانه هاي ديداري و شنيداري توسط معاون يا مربي پرورشي و تربيت بدني مجتمع مطابق ضوابط.

- پاسخگويي و اطلاع رساني به موقع به والدين، دانش آموزان كاركنان و ساير مراجعين به مدرسه برابر ضوابط و مقررات.

- انجام کلیه اموری در این دستورالعمل به مسوول واحد آموزشی ( معاون ) تابعه مجتمع واگذار شده است.

- انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم.

 11 - انواع واحد های آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری و مراکز پرورشی همچون کانون های فرهنگی تربیتی ، مدارس قرآن ، مراکز مشاوره،دارالقرآن ها ، پیش دبستانی ها، مدارس ورزش و سایر مدارس دولتی (به غیر از شبانه روزی ها )، نمونه دولتی (که دارای اساسنامه خاص  می باشند) مشمول این دستورالعمل خواهند بود.

+ نوشته شده توسط متوسطه گنبدکاووس در شنبه هجدهم دی 1389 و ساعت 10:15 |